Kleine chirurgie
Een aantal kleine chirurgische verrichtingen kan bij ons in de praktijk plaatsvinden dor de tandartsen die hierin een speciale vaardigheid hebben. Behalve het eenvoudig verwijderen van tanden of kiezen en het implanteren worden onder chirurgie begrepen :
• Het verwijderen van niet of ten dele doorgebroken (verstands-) kiezen
• Tandvleesoperaties in verband met parodontitis (ernstige tandvleesontsteking)
• Wortelpuntoperaties en kyste operaties.
• Tandvleescorrecties

Indien deze verrichtingen bij ons worden uitgevoerd zal de vergoeding door de verzekering plaatsvinden op basis van de tandartsverzekering.

Verstandskiezen
Wanneer een verstandskies, door een verkeerde ligging of plaatsgebrek niet is doorgebroken, maar via een opening in het tandvlees wel direct is verbonden met de mondholte is er een grote kans dat vroeger of later een ontsteking ontstaat doordat voedselresten ingesloten raken. In zoín geval kan de tandarts besluiten de kies (kiezen) te laten verwijderen om naderhand een ontsteking te voorkomen. Het liefst willen wij deze behandeling vůůr het 30ste levensjaar uitvoeren omdat in dat geval de nabezwaren het kleinst zijn en de kies nog relatief los met de omgeving is verbonden. De behandeling geschiedt onder plaatselijke verdoving. Er wordt een klein sneetje in het tandvlees gemaakt en zo nodig wordt de toegang tot de kies in het bot wat verruimd. Wanneer de kies is verwijderd wordt de wond door middel van hechtingen gesloten. Na afloop kunnen pijn en zwelling ontstaan. Het is raadzaam om de eerste uren na behandeling te koelen met ijs .

Tandvleesoperaties
Soms kunnen in geval van ernstige tandvleesontstekingen en na behandeling door de mondhygiŽnist op enkele plaatsen in de mond diepere restpockets (zie het artikel over mondhygiŽne) blijven bestaan. Wanneer alle andere mogelijke oorzaken zijn uitgesloten, kunnen we besluiten deze restpockets chirurgisch te corrigeren. Het tandvlees wordt dan op een andere manier rond de tanden en kiezen aangehecht. Tegelijkertijd kan eventueel zich diep onder het tandvlees bevindend tandsteen worden verwijderd. Het herstel na hechting neemt circa 2 weken in beslag. Pas na 4 weken heeft het tandvlees weer zijn normale sterkte terug.

Wortelpuntbehandelingen
Indien bij ontstekingen aan de wortelpunt van een kies of tand geen genezing kan worden verkregen door middel van een normale kanaalbehandeling kunnen wij in uitzonderlijke gevallen besluiten via chirurgische weg een afdoende afdichting van het wortelkanaal te bewerkstelligen. Het ontstekingsweefsel of een eventueel aanwezige kyste worden dan meteen verwijderd. De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving en wordt na afloop gehecht. De omgeving van het behandelde gebitselement zal na afloop enige dagen gezwollen blijven.

Tandvleescorrecties
Om esthetische redenen kan het soms te overwegen zijn het tandvlees te laten corrigeren. Dit kan het geval zijn wanneer bij een of meerdere voortanden het tandvlees te ver over de tand is aangelegd en er daardoor erg korte tanden zichtbaar zijn. Wanneer een tand lang geleden is verwijderd kan onder een brug soms een zichtbaar kuiltje in het tandvlees ontstaan. Ook dit kan door het verplaatsen van wat weefsel worden gecorrigeerd. Indien U vragen heeft over de mogelijkheden van tandvleescorrecties kunt U daarvoor een consult aanvragen.
 
 

Contact
Panamalaan 10
1019 AZ Amsterdam
T: 020 41 98 525
F: 020 41 98 521
receptie@tandartsenpunt.nl
Email niet gebruiken voor het maken of wijzigen van afspraken


Wij nemen nog nieuwe patiënten aan.
Afspraken maken kan telefonisch of aan de receptie (dit kan dagelijks van 8.30-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur).

ixorg
Ixorg
Wilt u alleen betalen voor werkelijk gemaakte tandartskosten, deze kosten zelf in de hand houden én ook goed verzekerd zijn in geval van calamiteit? Tandartsen.Punt raadt u het nieuwe ixorg aan! Ixorg is een aanvullende tandartsverzekering waarbij u zelf maandelijks een tegoed opbouwt. Het geld is en blijft van u. Voor meer info kunt u een kijkje nemen op www.ixorg.nl.